Skip to main content
Skrotguld – Lag om handel med begagnade varor (1999:271)

Utfärdad av Näringsdepartementet 1999.05.12

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
§ 1
Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta polisens efterspaning av sådana varor.

§ 2
Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade varor som finns angivna i en av regeringen utfärdad förordning.

Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning, annan yrkesmässig försäljning som riktar sig till allmänheten samt yrkesmässigt mottagande av begagnade varor för omarbetning eller annan liknande bearbetning.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privatperson till den som bedriver yrkesmässig handel med begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna lag.

REGISTRERING
§ 3
Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana begagnade varor som avses i § 2, första stycket, skall anmäla handeln för registrering hos lokala polismyndigheten i varje ort där handel skall bedrivas.

Anmälan för registrering skall göras innan handeln påbörjas.

§ 4
Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad är skyldig att på uppmaning av den lokala polismyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registrerings-skyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga skall polismyndigheten uppmana den som bedriver han-deln att fullgöra denna skyldighet.

Den som underlåter att följa en uppmaning enligt andra stycket får registreras av polismyndigheten.

HANDLARENS SKYLDIGHETER
§ 5
En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor och att på be-gäran tillhandahålla den lokala polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor.

§ 6
En handlare skall på begäran av polismyndigheten undersöka om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

§ 7
En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

En handlare får inte heller ta emot begagnade varor av den som är under 18 år om inte denne visar att han har rätt att förfoga över varan eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

§ 8
Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs emot.

Den lokala polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl.

BEMYNDIGANDEN
§ 9
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om regist-rering och handlares anteckningsskyldighet.

TILLSYN
§ 10
Tillsynen för efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utö-vas av den lokala polismyndighet hos vilken handlaren är registrerad.

§ 11
En handlare är skyldig att på begäran låta polismyndigheten vid tillsynen granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som be-hövs för tillsynen.

§ 12
En handlare är skyldig att på begäran lämna polismyndighet tillträde till områden, lokaler och andra ut-rymmen som används i verksamheten. Denna skyldighet att lämna tillträde gäller dock inte bostad.

§ 13
Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter med-delade med stöd av denna lag skall efterlevas. Ett sådan föreläggande får förenas med vite.

STRAFFBESTÄMMELSER
§ 14
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1 driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som omfattas av denna lag utan
att vara registrerad,
2 underlåter att fullgöra skyldighet enligt § 5 eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken
eller om överträdelsen är ringa.

§ 15
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot §§ 7 och 8. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

§ 16
Den som åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

ÖVERKLAGANDE
§ 17
Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte annat föreskrivs.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER – 1999:271
1.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor upphör att gälla.

2.
Den som vid ikraftträdandet är registrerad hos en lokal polismyndighet enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses registrerad inom myndighetens verksamhetsområde enligt den nya lagen. Den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig på alla övriga orter där han bedriver handel.

Skrotguld – Lag om handel med begagnade varor (1999:271)

Utfärdad av Näringsdepartementet 1999.05.12

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
§ 1
Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

§ 2
Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med
1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt
eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
2. mopeder, cyklar och motorsågar,
3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor eller liknande,
4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,
5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,
8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),
9. mobiltelefoner och telefaxapparater,
10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,
11. skidutrustning med undantag för kläder,
12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,
13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

§ 3
Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på
1. varor som avses i 2 § 2-11, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen
understiger 500 kronor,
2. varor som avses i 2 § 12-13, om varorna sammanlagda värde uppenbarligen
understiger 2 000 kronor,
Varor som avses i 2 § 12-13 skall anses begagnade om de tidigare varit föremål för handel.

§ 4
Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

REGISTRERING
§ 5
Anmälan för registrering enligt § 3 lagen (1999:271) om handel med begagnade varor skall inne-
hålla uppgifter om
1. handlarens namn, firma, personnummer eller organisationsnummer samt
adress,
2. platsen för försäljningsställe inom den lokala polismyndighet som anmälan
avser och det sätt på vilket försäljning skall ske,
3. vilket slag av begagnade varor som handeln skall omfatta.

§ 6
I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges när anmälan för registrering skall ske.

Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

§ 7
Den lokala polismyndigheten skall utfärda bevis om registrering samt föra register över handlare.

§ 8
Handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet skall anmäla
detta hos den lokala polismyndighet där registrering skett.

ANTECKNINGAR OM MOTTAGNA VAROR
§ 9
När begagnade varor tas emot av handlaren skall anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna skall avse
1. datum när varorna togs emot,
2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt,
3. varorna fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken,
4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, vill-
koren för att varorna skall få överlämnas,
5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om
denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitets-
handling.

§ 10
Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteck-ningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen (1999:271)
om handel med begagnade varor.

§ 11
Om den lokala polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgivit en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, skall på inköpsnotorna göras an-teckningar om
1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,
2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats ut till samt, om
denne inte är känd av handlaren, även personnummer och typ av identitets-
handling,
3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning,
villkoren för att varorna skall få lämnas ut.

§ 12
Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevras i ordnat skick under tio år räknat från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

UPPGIFTSSKYLDIGHET
§ 13
Den lokala polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till polismyndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 14
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltnings-domstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

§ 15
Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen.